Monday, December 8, 2008

Xi Lian Gong 西莲宫

Tian Du Yian Shuai 田都元帅 (Tian Tor Guan Shuey) of Xi Lian Gong 西莲宫 at Ang Mo Kio on 7 Dec 2008.
No comments: